Batxillerat Dual. Inscripcions obertes

De 3r ESO a 2n Batxillerat - Curs 2022/23

¿Què és el Batxillerat Dual?

El Batxillerat Dual és la possibilitat que oferim als nostres alumnes d’obtenir, a més del Batxillerat Espanyol, el títol del Batxillerat dels EEUU, gràcies al conveni amb Academica Corporation.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

    • Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors...– en un entorn d’estudi i treball

    • Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–

    • Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball

¿Què és Academica Corporation?

És la principal institució educativa d’escoles concertades als EEUU, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en 10 estats. És líder als EEUU en educació virtual. A més de donar servei a les pròpies escoles, és proveïdor de serveis públics on-line. Als EUA, la majoria dels Estats tenen com a obligatori cursar una assignatura, com a mínim, on-line.

L’any 2001, ACADEMICA inicia un programa de convalidacions de títols en diferents estats donant origen al programa del Batxillerat Dual. L’any 2009 s’inicia el projecte a l’Estat Espanyol on avui més de 600 escoles en formen part.

¿Què implica la participació en el Batxillerat Dual?

El programa del Batxillerat Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Les alumnes hauran de cursar un total de 6 assignatures entre 3r ESO i 2n de Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, les farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de la High School dels Estats Units. Aquestes assignatures especifiques són:

    • English I

    • English II

    • Life Management

    • US History

    • Home Economics and US Government

    • 1 de lliure elecció

En quants anys es cursa?

Oferim la possibilitat de cursar-lo en 3 anys (començant a 3r d'ESO o a 4t d'ESO), segons la següent taula:                   

Pla acadèmic 3 ANYS (Comença a 3r ESO)   3 ANYS (Comença a 4t ESO)  
3r ESOEnglish &  Life Management Skills----
4t ESOEnglish & US HistoryEnglish & Life Management Skills
1r BATXUS Government + Economics & ElectiveEnglish & US History
Estiu----Elective
2n BATX----US Government + Economics


Si s’inicia a 4t ESO, només es pot plantejar la possibilitat de cursar-lo amb la distribució d’assignatures corresponent. És a dir, a l´estiu (de 1r a 2n Batx) només podran cursar una assignatura i ha de ser obligatòriament l´assignatura optativa.

Una altra gran oferta

Academica International Studies ofereix una experiència preuniversitària als alumnes que hagin acabat el Diploma Dual a 1r de batxillerat amb un GPA (percentatge de notes) mínim del 3.0. Aquests alumnes podran cursar assignatures universitàries del seu interès durant 2n de batxillerat.

Com treballa l'alumne?

L’alumne treballa amb l’ordinador i connexió a Internet. Ho haurà de fer a casa o a l´escola, dins l´horari de treball tutoritzat amb els professors responsables del Dual. 

El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

 El Programa posa a disposició de l’alumne totes les plataformes necessàries:

  • De continguts i activitats on consulta i duu a termes les seves tasques.

  • De comunicació, per relacionar-se amb el professor dels EUA i consultar l’evolució de la seva feina (notes, hores dedicades, activitats per realitzar).

La família i el Director de Programa del centre escolar també tenen accés a la plataforma de comunicació.

Amb quins suports compta l’alumne?

L´alumne de Batxillerat Dual té tot un equip de professionals que la recolzen essent el Tutor/a Nord-Americà i el Tutor del Batxillerat Dual a La Farga les persones amb qui més haurà de treballar i coordinar-se.

 El Tutor/a Nord-Americà durà a terme:

1.- Videoconferències individuals, algunes de caràcter obligatori i d’altres de caràcter voluntari, a petició de l’alumne o del professor.

2.- Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari.

Aquestes activitats són molt importants per reforçar coneixements, resoldre dubtes i millorar el nivell de fluïdesa oral (speaking).

Els nostres tutors de Batxillerat Dual:

  1.- Estan a disposició de l'alumne, a l’escola o on-line, per resoldre tot tipus de qüestions tant als alumnes com als pares i mares.

  2.- 1 o 2 dies a la setmana es troben amb els alumnes per treballar (assistència no obligatòria però recomanada).

  3.- Fan un seguiment del treball de l’alumne

Els pares reben, en tot moment, les mateixes notificacions dels seus fills.

Com s´avalua?

S’avalua a l´alumne de manera contínua a través de les tasques proposades a cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i «live sessions».

S’envia un Informe del progrés de l’alumne a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com es podria millorar.

S´envia un informe amb les qualificacions al final de cada semestre.

Com és qualifica?

 • Per a l’obtenció del títol de High School dels EUA, Academica sol·licitarà al centre escolar de l’alumne l’expedient acadèmic fins a 2n de batxillerat. S’exigirà que hagi superat tots els cursos i el 100% de les assignatures, i que hagi cursat dues assignatures d’Anglès en els últims 4 anys.

 • L’alumne ha d’aconseguir els 24 crèdits / assignatures requerits per a la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average, que equival a un 6 de nota mitjana en el nostre sistema educatiu.


Vídeo explicatiu Batxillerat Dual: AQUÍ

VÍdeo testimoni d'alumnes, pares i professors: AQUÍ

Què haig de fer per “apuntar-me” al Batxillerat Dual?

    1. Document de AQUÍ que caldrà complimentar i enviar digitalment a la secretaria del col·legi ([email protected]) i entregar-lo també físicament al Sr. Plazas.

    2. Fer el registre online amb Acadèmica: AQUÍ . Per fer aquest tràmit heu d’entrar a aquesta adreça *(el 709 és el codi de La Farga):

    3.- Un cop realitzada la inscripció, rebran:a.- Un document d’Acord d’Inscripció. Un cop complimentat, l’hauran d'enviar a [email protected] i entregar-lo també físicament al Sr.Plazas.b.- Manual de Pares /Alumnes, que heu de conservar. El termini de matriculació oficial ja és obert i es tanca el 15 de juny de 2022.El Batx. Dual començarà amb una prova de nivell que realitzarem a La Farga el proper setembre,  un cop iniciat el curs escolar.Si teniu cap dubte, podeu dirigir-vos al Sr. Xavier Plazas, coordinador del Programa ([email protected]). 

Per qualsevol dubte, consulta o aclariment podeu contactar amb Xavi Plazas ([email protected])

Preparats per al canvi
Noticia