CONSORCI D'EDUCACIÓ BARCELONA- AJUTS MENJADOR CURS 22-23

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 30 de març de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per al curs escolar 2022-2023, per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 622428).


L'alumnat de P3 a 4t d'ESO escolaritzat en centres públics i concertats a la ciutat de Barcelona, de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l'ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. 

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 4’43 € i també extraordinaris fins un màxim de 6’33 € per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2020.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Les sol·licituds es presentaran a través d'un formulari telemàtic adreçat a l'alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2021-2022, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny 2021: entre el 27 de maig i el 18 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de juny.
  • Període de sol·licituds de setembre 2021: entre el 6 i el 17 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 22 de setembre.

Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar: 

  • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 20 de setembre i el 30 de novembre, ambdós inclosos
  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre l'1 de desembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, ambdós inclosos
  • Tercer període obert de presentació de sol·licituds: entre l’1 de març de 2022 i el 30 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Més info AQUI

Noticia
Articles relacionats