Ajuts per al suport a l’escolaritat - Ajuntament de Sant Cugat

Sol·licituds del 4 al 25 de novembre per l’alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès

Us informem que aquesta setmana s’obre la convocatòria per ajuts individuals per al suport a l’escolaritat, pel curs 2020-2021. Farem difusió d’aquesta convocatòria mitjançant publicació a la web i xarxes socials, i també enviant un missatge SMS a les famílies que van sol·licitar beques de menjador aquest curs.

Aquests ajuts van destinats a despeses vinculades a l’escolaritat ( llibres, material, equips informàtics personals, llicències digitals, i qualsevol altra despesa d’anàlogues condicions) per garantir la suficiència de recursos i la igualtat d’oportunitats a totes les famílies amb infants i adolescents del municipi, pel que fa a l’escolaritat del curs 2020-2021.

El període de presentació de sol·licituds serà del 4 al 25 de novembre de 2020, i les persones destinatàries són l’alumnat empadronat al municipi i matriculat en ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil, a centres educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons públics.

El procediment d’atorgament dels ajuts serà en règim de concurrència no competitiva, amb dos supòsits diferenciats:

  a) aplicable a les famílies que presentin noves sol·licituds i no hagin estat beneficiàries d’ajuts de menjador concedits durant el curs 2020-2021.

b) aplicable a les famílies que hagin estat beneficiàries d’ajuts de menjador concedits durant el curs 2020-2021.

Els criteris d’atorgament tenen en compte el llindar de renda familiar de l’any 2019 (són els mateixos criteris que per les beques de menjador)

MUF*

Llindar renda familiar

2 Fins a 17.844'81€

3 Fins a 21.962'88€

4 Fins a 26.080'94€

5 Fins a 32.944'44€

6 Fins a 37.062'50€

7 Fins a 41.180'56€

8 Fins a 45.298'63€

9 Fins a 49.416'69€

*MUF: membres de la unitat familiar

Tenint en compte el barem anterior, per a sol·licituds d’infants i adolescents que durant el curs 2020-2021 tinguin atorgat un ajut de menjador, se’ls atorgarà els ajuts següents:

a. Infants d’educació infantil 50€

b. Infants d’educació primària 100€

c. Adolescents d’educació secundària 150€

Per a sol·licituds d’infants i adolescents que durant el curs 2020-2021 no tinguin atorgat un ajut de menjador, hauran de presentar la documentació requerida i en cas de complir els requisits, els ajuts seran els mateixos que en el punt anterior.

En casos de custòdia compartida, en què l’ajut el sol·liciti un sol progenitor/a, l’ajut serà el 50% de l’import que correspongui.

En presentar les sol·licituds, les famílies han de facilitar un número de compte i justificants de les despeses d’escolaritat que hagin pagat per aquest curs 2020-2021

Pel que fa al pagament dels ajuts, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès transferirà l’import de l’ajut atorgat directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària.

La quantia dels ajuts equival a un import fix, que es podrà destinar a cobrir qualsevol despesa d’escolaritat justificada. Si el preu de la despesa justificada és inferior a l’import de l’ajut, aquest s’ajustarà al cost real.

Les sol·licituds s’hauran de presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, o bé presencialment al registre de les OAC (cal demanar cita prèvia a través de www.santcugat.cat/citaprevia o bé trucant al 010, o al 900104941 si es truca des del mòbil o fora del municipi).

A causa de la situació sanitària actual, es recomana el tràmit telemàtic per evitar desplaçaments.

Per informació: [email protected]

Salutacions cordials,

Maria Ferrer i Martínez

Cap de Servei de Serveis Socials

Àmbit de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

[email protected]

www.santcugat.cat

Noticia
Articles relacionats