Preinscripcions 2023-2024

Informació general de la preinscripció escolar, per a famílies que no són de l'escola. Del 6 al 20 de març de 2023.

CALENDARI

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2023-24:

DEL 6 AL 20 DE MARÇ

Podeu trobar AQUÍ l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

La preinscripció només l'han de fer els alumnes que canvien de centre, o de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

Us avancem la documentació necessària i els criteris de prioritat en l’elecció de plaça:


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

(cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...)

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat (de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans).
 • Alumne o alumna que ha nascut en un part múltiple: Per acreditar que l’alumne/a té germans bessons cal presentar el llibre de família.
 • Situació d’acolliment familiar: Per acreditar que l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar cal que la família adjunti a la sol·licitud la resolució d’acolliment.
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: sentència o certificat.
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball.

Per als següents criteris NO CAL adjuntar cap documentació, el col.legi ho validarà:

 • Germans matriculats al centre.
 • Pare, mare, tutor o tutora treballa en el mateix centre.

TIPUS DE SOL·LICITUD

Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)


FAQS

Tota la informació referent a la preinscripció la trobareu a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. 

Mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder anar informant-vos de quasevol novetat.   

Per saber si el vostre domicili/feina està dins la zona educativa de La Farga podeu consultar-ho al mapa escolar de la preinscripció del curs 2023/24.

Des de l'escola, us volem compartir una notícia on resolem les preguntes més freqüents que solen sorgir durant el període de preinscripció.

Preparats per al canvi
Noticia