Ajuts suport a l’escolaritat 21/22 - Ajuntament de Sant Cugat

Sol·licituds del 28 de maig a l’11 de juny per l’alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès

Convocatòria d’ajuts de suport a l’escolaritat i de menjador escolar curs 2021-2022:

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per tal de donar compliment a aquestes previsions normatives, i en exercici de les seves competències en matèria de serveis socials, convoca, en règim de concurrència, ajuts econòmics individuals per a fer front a les despeses familiars derivades del pagament de conceptes d’escolaritat i de l’assistència a menjadors escolars durant el curs 2021-2022, de l’alumnat empadronat al municipi i matriculat en ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil, a centres educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons públics.

1. Dates:

Del 28 de maig a l’11 de juny de 2021

I fora de termini a partir del 12 de juny i fins el 12 de maig de 2022

2. Sol·licituds:

A les sol·licituds, les persones interessades hauran de fer constar quin tipus d’ajut sol·liciten, indicant d’escolaritat i/o menjador.

- En el cas de sol·licituds per alumnat que el curs passat no van tramitar la sol·licitud d’ajut de menjador:

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar en l’imprès específic normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i al web de l’Ajuntament (www.santcugat.cat/ Seu electrònica/ Tràmits/ Ajuts i prestacions socials). Aquestes sol·licituds hauran de ser signades per la mare, pare o tutor/a legal de l’alumnat i s’hauran de presentar via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, o bé presencialment al registre de les OAC (cal demanar cita prèvia a través de www.santcugat.cat/citaprevia o bé trucant al 010, o al 900104941 si es truca des del mòbil o fora del municipi).

- En el cas de sol·licituds per alumnat que el curs passat van tramitar la sol·licitud d’ajut de menjador:

S’enviarà, al telèfon mòbil que consta a la sol·licitud de l’any anterior, un missatge amb l’enllaç de l'esborrany per a la nova sol·licitud del curs 2021-2022 per tal d'agilitzar la tramitació, que caldrà validar en la seva totalitat o modificar, si s’ha produït algun canvi respecte al curs anterior, mitjançant identificació electrònica. També es podrà fer la sol·licitud en l’imprès específic normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i al web de l’Ajuntament (www.santcugat.cat/ Seu electrònica/ Tràmits/ Ajuts i prestacions socials). Aquesta sol·licitud haurà de ser signada per la mare, pare o tutor/a legal de l’alumnat i s’haurà de presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, o bé presencialment al registre de les OAC (cal demanar cita prèvia a través de www.santcugat.cat/citaprevia o bé trucant al 010, o al 900104941 si es truca des del mòbil o fora del municipi).

3. Els criteris per a l’atorgament dels ajuts són:

PELS AJUTS DE MENJADOR:

Els aprovats per la Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, i establerts a les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments dels cursos de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya, per al curs escolar 2021-2022.

Els establerts per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a l’atorgament d’ajuts municipals individuals de menjador i per tal de complementar els ajuts atorgats pel CCVOC, per aquelles sol·licituds que compleixin els següents requisits:

a) Si l’ajut del CCVOC és del 70%, l’Ajuntament de Sant Cugat complementarà, amb 0’95€ per dia, corresponent al 15% del cost del servei de menjador, per tal d’arribar a cobrir el 85% del cost del preu màxim del servei.

b) No obstant l’anterior, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès augmentarà el llindar de renda fins el 25%, per aquelles sol·licituds que no compleixen els requisits de l’apartat anterior, establint un ajut de 3€/dia,

PELS AJUTS D'ESCOLARITAT

Els establerts per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per a l’atorgament d’ajuts municipals individuals en concepte d’escolaritat

4. Pagament dels ajuts:

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès transferirà directament als centres escolars l’import dels ajuts corresponents a l’alumnat que tingui aprovat l’ajut d’escolaritat.

En el cas dels ajuts de menjador, l’Ajuntament transferirà directament a l’entitat o empresa gestora de cada menjador escolar l’import dels ajuts corresponents a l’alumnat que faci ús del menjador.


Més informació: [email protected]   

Noticia
Articles relacionats