Batxillerat DUAL

Batxillerat Nord-Americà


Reunió informativa

EN QUÈ CONSISTEIX EL BATXILLERAT DUAL

 Es tracta de complimentar l’assoliment del Batxillerat estatal, que està cursant presencialment a La Farga, amb el Batxillerat Nord-Americà, que cursarà 100% on-line. D’aquesta manera obtindria les 2 titulacions.

AMB QUI TREBALLEM?

 ACADEMICA Corporation és la principal institució educativa d’escoles concertades als EUA, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en 10 Estats.

 També és líder als EUA en educació virtual. A més de donar servei a les seves pròpies escoles, és proveïdor de serveis públics on-line. Als EUA, la majoria dels Estats tenen com a obligatori cursar una assignatura, com a mínim, on-line.

 L’any 2001, ACADEMICA inicia un programa de convalidacions de títols en diferents estats donant origen al programa del Batxillerat Dual. L’any 2009 s’inicia el projecte a l’Estat Espanyol on avui més de 600 escoles en formen part.

Pàgina web

QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM

 Donat que totes les assignatures es cursen en anglès així com les comunicacions amb llurs tutors, el nivell d’Anglès que assoleixen els alumnes és molt alt.

 El treball sempre és on-line. Per aquest motiu, els cursants dominen el maneig de les tecnologies digitals (eines i plataformes) més avançades.

 El nivell d’autonomia d’aprenentatge que s’aconsegueix és molt alt. Duent a terme el Batxillerat Dual, l’alumne assoleix una gran maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

 Gràcies a cursar assignatures que d’altra manera no farien, els nostres estudiants adquireixen nous i més amplis coneixements.

COM S’ASSOLEIX?

 El sistema educatiu Nord-Americà entén que un alumne cursant els seus estudis en un altre estat, no ha de repetir les mateixes assignatures 2 cops. És per això que els alumnes de La Farga, cursant 6 assignatures – 4 que no cursem a Catalunya i 2 assignatures d’Anglès-, més el nostre Batxillerat (75% del currículum Nord-Americà), obtindrien l’American High School Diploma.

 Les assignatures que s’han de cursar són: 2 Anglès , Life Management, US History, Home Economics and US Government, i 1 a escollir

EN QUANTS ANYS S’ASSOLEIX?

 Un alumne que inicia el Batxillerat Dual a 3r d’ESO pot escollir fer-lo en 3 o 4 anys. Si el fa en 4 anys, els dos darrers fa una assignatura a l’any.

 Pla acadèmic per cursar-lo en 4 anys:

  3r ESO: English & Life Management Skills

  4t ESO: English & U.S History

  1r de Batxillerat: U.S Government+Economics

  2n Batxillerat: Elective

 Pla acadèmic per cursar-lo en 3 anys:

  3r ESO: English & Life Management Skills

  4t ESO: English & U.S History

  1r de Batxillerat: U.S Government+Economics & Elective

UNA ALTRA GRAN OFERTA

 Academica International Studies ofereix una experiència preuniversitària als alumnes que hagin acabat el Diploma Dual a 1r de batxillerat amb un GPA (percentatge de notes) mínim del 3.0. Aquests alumnes podran cursar assignatures universitàries del seu interès durant 2n de batxillerat.

COM TREBALLA L’ALUMNE?

 L’alumne treballa amb l’ordinador i connexió a Internet. Ho haurà de fer a casa o a La Farga, a classe si el professor li ho permet i en el temps de Biblioteca, quan podrà anar a l’aula d’ordinadors amb el tutor de Batxillerat Dual.

 El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

 El Programa posa a disposició de l’alumne totes les plataformes necessàries:

  • De continguts i activitats on consulta i duu a termes les seves tasques.

  • De comunicació, per relacionar-se amb el professor dels EUA i consultar

  l’evolució de la seva feina (notes, hores dedicades, activitats per realitzar).

  La família i el Director de Programa del centre escolar també tenen accés a la

  plataforma de comunicació.

QUI AJUDA A L’ALUMNE?

 L’estudiant de Batxillerat Dual té tot un equip de professionals que el recolzen essent el Tutor Nord-Americà i el Tutor del Batxillerat Dual a La Farga (Sr. Plazas) les persones amb qui més haurà de treballar i coordinar-se.

• El tutors estan disponibles en un horari preestablert a l’inici del programa.

 El Tutor Nord-Americà durà a terme:

  1.-Videoconferències individuals, algunes de caràcter obligatori i d’altres de caràcter voluntari, a petició de l’alumne o del professor.

  2.- Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i

voluntari.

  Aquestes activitats són molt importants per reforçar coneixements, resoldre

dubtes i millorar el nivell de fluïdesa oral (speaking).

 El Tutor del Batxillerat Dual de La Farga

  1.- està a disposició de l’alumne, a l’escola o on-line, per resoldre tot tipus de qüestions tant als alumnes com als pares i mares.

  2.- 2 dies a la setmana es troba, voluntàriament, amb ells a l’aula d’informàtica per treballar.

  3.- Fa un seguiment del treball de l’alumne

Els pares reben, en tot moment, les mateixes notificacions que els seus fills.

Vídeo explicatiu

COM S’AVALUA?

 S’avalua l’alumne de manera contínua a través de les tasques proposades a

cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i «live sessions».

 S’envia un Informe del progrés de l’alumne a mig semestre. Si el progrés no ha

estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com es podria millorar.

 Enviament d’un informe amb les qualificacions al final de cada semestre.

COM ES QUALIFICA?

 • Per a l’obtenció del títol de High School dels EUA, Academica sol·licitarà al centre escolar de l’alumne l’expedient acadèmic fins a 2n de batxillerat. S’exigirà que hagi superat tots els cursos i el 100% de les assignatures, i que hagi cursat dues assignatures d’anglès en els últims 4 anys.

 • L’alumne ha d’aconseguir els 24 crèdits / assignatures requerits per a la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average, que equival a un 6 en el nostre sistema educatiu.

FASES


Inscripció (Veieu full adjunt)

Prova d’accés (Setembre’20)

Comunicació seleccionats (Setembre’20)

Lliurament d’usuari i contrasenya (Octubre’20)

Primer contacte amb el professor dels EUA

Conversa de benvinguda

Inici del curs

Realització del curs


Noticia
Articles relacionats