Com puc calcular la nota de les PAU?

Tot el que necessites saber sobre la nota de les Proves d'Accés a la Universitat

L'expedient de Batxillerat, té molt valor?

La resposta és categòrica: sí. La nota d'expedient del Batxillerat representa el 60% de la nota d'accés a la Universitat. S'obté atorgant el 90% a la mitjana aritmètica de totes les matèries cursades i el 10% restant a la qualificació del Treball de recerca. Totes les notes de totes les matèries, tant de 1r com de 2n, compten igual.
Per exemple, si la mitjana de les notes de totes les matèries del batxillerat d'un alumne és 8,2, i la qualificació del Treball de recerca és 9, la nota d’expedient de l'alumne seria (8,2 x 0,9) + (9 x 0,1) = 8,28.
El 40% restant de la nota d'accés a la universitat s'obté a partir dels resultats de les cinc matèries de què consta la Fase General de la Prova d'Accés a la Universitat.

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Fase General i Nota d'Accés.

La Fase General de les PAU consta de 5 exàmens: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua estrangera, Història i una matèria a escollir entre Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Llatí. La seva nota resulta de calcular la mitjana aritmètica d'aquests cinc exàmens, i té un valor del 40% de la Nota d'Accés a la Universitat. Si la nota de la Fase General d'un alumne és inferior a 4, el resultat de les PAU seria NO APTE, amb independència de la seva nota d'expedient.

Així, si la qualificació de la Fase general de l'alumne de l'exemple anterior és 7,3, la Nota d'Accés d'aquest alumne seria (8,28 x 0,6) + (7,3 x 0,4) = 7,888.

Aquesta Nota d'Accés no té data de caducitat, i si és igual o superior a 5 es diu que l'alumne és APTE per a poder estudiar un grau a la universitat.


La Fase específica i Nota d'Admissió

En funció de la demanda que tingui un grau universitari determinat, és possible que la Nota d'Accés d'un alumne sigui inferior a la Nota d'Admissió a aquella titulació de grau. Els exàmens de la Fase específica de les PAU, que són optatius, permeten poder millorar la Nota d'Accés fins a 4 punts, a fi de poder acabar essent admès als estudis d'un grau determinat.

En la Fase específica de les PAU els alumnes poden presentar-se a un màxim de 3 matèries més. Cada nota d'aquestes matèries, si és igual o superior a 5, ve multiplicada per un valor de ponderació de 0, 0,1 o 0,2, en funció de la seva correspondència amb cada titulació de grau. La nota obtinguda en la Fase General de la matèria que s'havia escollit entre Matemàtiques, Matemàtiques aplicades de les ciències socials i Llatí, compta automàticament, afectada per la ponderació que tingui, com una matèria més de la Fase específica.

Les dues millors qualificacions de la Fase específica se sumen a la nota d'accés per formar la Nota d'Admissió.

Cada any el Consell Interuniversitari de Catalunya publica les ponderacions de cada matèria de Batxillerat per a cada una de les titulacions universitàries. N'hi ha prou a cercar per Internet "ponderacions catalunya". Aquestes ponderacions s'han de tenir presents abans de decidir la tria de matèries del 2n curs de batxillerat. Val a dir que la distribució dels blocs de matèries que s'ofereix té present el fet que, pràcticament en qualsevol elecció que es faci, els alumnes puguin examinar-se, com a mínim, de dues matèries que ponderin 0,2.

L'alumne de l'exemple anterior tenia un 8,28 d'expedient i un 7,3 en la Fase General de les PAU. La seva Nota d'Accés resultava ser 7,888.

Suposem ara que en la Fase General va examinar-se de Matemàtiques, i que en la Fase específica s'ha presentat de Física, Química i Dibuix tècnic. Les notes i les ponderacions d'aquestes matèries han estat les següents:MATÈRIANOTAPONDERACIÓRESULTAT
Matemàtiques7,50,21,5
Física60,21,2
Química80,10,8
Dibuix tècnic70,21,4La Nota d'Admissió de l'alumne serà 7,888 + 1,5 + 1,4 = 10,788

Els resultats de les matèries de la Fase específica tenen una validesa de dos anys.


Competència global
Noticia