¿Cómo puedo calcular la nota de las PAU?

Todo lo que necesitas saber sobre la nota de acceso a la universidad

El expediente de Bachillerato, ¿tiene mucho valor?

La respuesta es categórica: sí. La nota de expediente del Bachillerato representa el 60% de la nota de acceso a la Universidad. Se obtiene otorgando el 90% a la media aritmética de todas las materias cursadas y el 10% restante a la calificación del Trabajo de investigación. Todas las notas de todas las materias, tanto de 1.º como de 2.º, cuentan igual.

Por ejemplo, si la media de las notas de todas las materias del bachillerato de un alumno es 8,2, y la calificación del Trabajo de investigación es 9, la nota de expediente del alumno sería (8,2 x 0,9) + (9 x 0,1) = 8,28.

El 40% restante de la nota de acceso a la universidad se obtiene a partir de los resultados de las cinco materias de que consta la Fase General de la Prueba de Acceso a la Universidad.


Las Pruebas de Acceso en la Universidad (PAU). Fase General y Nota de Acceso.

La Fase General de las PAU consta de 5 exámenes: Lengua catalana, Lengua castellana, Lengua extranjera, Historia y una materia a escoger entre Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y Latín. Su nota resulta de calcular la media aritmética de estos cinco exámenes, y tiene un valor del 40% de la Nota de Acceso a la Universidad. Si la nota de la Fase General de un alumno es inferior a 4, el resultado de las PAU sería NO APTO, con independencia de su nota de expediente.

Así, si la calificación de la Fase general del alumno del ejemplo anterior es 7,3, la Nota de Acceso de este alumno sería (8,28 x 0,6) + (7,3 x 0,4) = 7,888.

Esta Nota de Acceso no tiene fecha de caducidad, y si es igual o superior a 5 supone que el alumno es APTO para poder estudiar un grado en la universidad.


La Fase específica y Nota de Admisión

En funció de la demanda que tingui un grau universitari determinat, és possible que la Nota d'Accés d'un alumne sigui inferior a la Nota d'Admissió a aquella titulació de grau. Els exàmens de la Fase específica de les PAU, que són optatius, permeten poder millorar la Nota d'Accés fins a 4 punts, a fi de poder acabar essent admès als estudis d'un grau determinat.

En la Fase específica de les PAU els alumnes poden presentar-se a un màxim de 3 matèries més. Cada nota d'aquestes matèries, si és igual o superior a 5, ve multiplicada per un valor de ponderació de 0, 0,1 o 0,2, en funció de la seva correspondència amb cada titulació de grau. La nota obtinguda en la Fase General de la matèria que s'havia escollit entre Matemàtiques, Matemàtiques aplicades de les ciències socials i Llatí, compta automàticament, afectada per la ponderació que tingui, com una matèria més de la Fase específica.

Les dues millors qualificacions de la Fase específica se sumen a la nota d'accés per formar la Nota d'Admissió.

Cada any el Consell Interuniversitari de Catalunya publica les ponderacions de cada matèria de Batxillerat per a cada una de les titulacions universitàries. N'hi ha prou a cercar per Internet "ponderacions catalunya". Aquestes ponderacions s'han de tenir presents abans de decidir la tria de matèries del 2n curs de batxillerat. Val a dir que la distribució dels blocs de matèries que s'ofereix té present el fet que, pràcticament en qualsevol elecció que es faci, els alumnes puguin examinar-se, com a mínim, de dues matèries que ponderin 0,2.

L'alumne de l'exemple anterior tenia un 8,28 d'expedient i un 7,3 en la Fase General de les PAU. La seva Nota d'Accés resultava ser 7,888.

Suposem ara que en la Fase General va examinar-se de Matemàtiques, i que en la Fase específica s'ha presentat de Física, Química i Dibuix tècnic. Les notes i les ponderacions d'aquestes matèries han estat les següents:


MATERIANOTAPONDERACIÓNRESULTADO
Matemáticas7,50,21,5
Física60,21,2
Química80,10,8
Dibuix Tècnic70,21,4


La Nota d'Admissió de l'alumne serà 7,888 + 1,5 + 1,4 = 10,788

*Els resultats de les matèries de la Fase específica tenen una validesa de dos anys.


Competencia global
Noticia