Declaració responsable 2021/2022

Cal portar-la el primer dia de classe

Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l'inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:

 Han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment;

 Es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.

El primer dia de classe tots els alumnes han de portar una de les següents declaracions responsables segons la seva edat, impresa i signada.

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments)

Noticia
Articles relacionats