Lectura compartida amb els alumnes de Cicle Mitjà

És una activitat de lectura on el mestre i els alumnes s’afronten alhora a la tasca de llegir el mateix text per a tots.

La lectura compartida cal que sigui una experiència plaent per al lector, per tant s'ha de crear un ambient càlid i relaxat a l'aula. Cal també que el text triat per a la lectura compartida sigui interessant per a l'alumnat i que l’ensenyant sigui capaç de crear expectatives per provocar el desig de llegir-lo i saber què hi posa. 

 Com s’organitza l’activitat de Lectura Compartida?   

La lectura compartida o lectura en parelles es caracteritza perquè un lector expert comparteix la lectura amb un altre company amb menys domini lector, seguint el següent protocol:

- El grup classe s’organitza en grups reduïts de dos alumnes de manera que cada un constituirà la parella “Lector”. 

- La parella està formada per un alumne expert i un altre que no ho és tant i seuran de costat, a prop l’un de l’altre (no al davant).

- En les primeres sessions comença el lector expert llegint el text. Després ho ha de fer l’altre company, per acabar llegint junts, ajustant els dos ritmes.

- Els alumnes han d’acompanyar-se amb el seu dit per seguir visualment les paraules del text que va llegint al ritme compassat de la seva parella.

- Per facilitar la presa del control de la tasca, la parella ha de decidir que quan l’alumne que no està llegint se senti segur, fent un senyal al seu company (normalment aixecant la mà o amb una petita indicació amb el seu colze) l’advertirà que pari de llegir i així pugui haver-hi el canvi de lector.

- Si en un moment concret l’alumne es troba amb una part de text difícil de llegir, el lector expert pren la iniciativa i el relleva, per posteriorment cedir el torn un altre cop al seu company.

- Quan l’alumne llegeix alguna paraula malament, la parella l’anima a revisar el que acaba de llegir a fi que ho corregeixi. Si repeteix l’errada, llavors el pot ajudar amablement.

- De manera arbitrària, en cada sessió una parella pot ser l’encarregada de fer una breu explicació de l’argument del capítol que han llegit. La resta de nens poden fer preguntes per aclarir algun dubte, si ho creuen oportú.

- En acabar, disposen d’una targeta per valorar com ha anat la lectura compartida i si s’escau, registrar alguna observació que serveixi per reflectir possibles modificacions o constatar acords interessants pel dia vinent.

Quins avantatges té l’activitat de Lectura Compartida? 

• Tots els alumnes treballen per igual la lectura en veu alta, la comprensió oral i l’expressió oral.

• Tots els alumnes del grup exerceixen un paper actiu, ja que cada un ha de realitzar una tasca determinada (llegir, escoltar, explicar i opinar).

• Es tracta a tots els alumnes per igual, sense distincions (escola inclusiva).

• Afavoreix la cooperació i la cohesió del grup.

• El protagonisme recau en l’alumne i no en el professor.

• Aquesta activitat cooperativa bàsica, pot fer-se extensible a altres formats com presentacions, dibuixos, problemes matemàtics, etc.