Els alumnes de 4t de primària treballen la lectura assistida

La lectura assistida és una estratègia al servei del docent per a la millora inicial de la fluïdesa i la comprensió lectora.

De les tres modalitats més usuals de lectura assistida, l'estudiant menys expert transita des d'una lectura inicial vacil·lant “acompanyada per un altre lector més expert” a una altra, de caràcter més autònom i eficaç.

L'opció de lectura fluida consisteix a utilitzar les noves tecnologies: Com l'enregistrament (àudio-textos) 

1.- Els alumnes escolten l'àudio del conte seleccionat. 

2.- A continuació, un alumne llegeix un passatge, mentre simultàniament també poden escoltar el seu àudio. 

3.-. Posteriorment, quan consideren que són capaços de llegir-ho amb més seguretat, anul·len el so i realitzen una lectura independent. 

4.- Recollim les paraules que resulten més complexes o que desconeixen el seu significat i a través del joc (mímica) afermem la comprensió i ampliem el vocabulari. 

5.- A continuació, concloem la sessió amb una activitat d'escriptura: cada alumne, de manera individual, realitza un resum del conte escoltat. 

Generalment aquest tipus de textos gravats en diferents suports (CD, podcasts, TV, iPad, etc), poden resultar una eina molt eficaç per a desenvolupar la fluïdesa lectora i millorar la comprensió ja que permeten cuidar el ritme de lectura del text i els seus aspectes prosòdics i expressius, oferint a l'alumne un bon model a imitar.