Preinscripció 2019-20

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019

Del 29 de març al 9 d'abril podeu presentar les sol·licituds per a la preinscripció del curs 2019-2020  per al segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Més informació AQUÍ 

Podeu demanar entrevistes i visites a l'escola. HORARI DE SECRETARIA: DE 9 h a 17.00 h

Què és la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el primer pas per obtenir una plaça escolar. Quan les escoles saben el nombre de sol·licituds i les places que poden oferir, s’inicia la matrícula.

Qui ha de sol·licitar preinscripció? 

Els alumnes que vulguin accedir per primera vegada a un centre, entrar al primer curs d’Educació Infantil (P3), al batxillerat de la modalitat d’arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, a la formació professional, i als ensenyaments de règim especial tot i que aquests s’imparteixin al mateix centre on s’està escolaritzat.

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sollicitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.

Únicament es podran presentar sol·licituds separades quan es refereixin a ensenyaments de tipus diferents.

En l’imprès de sol·licitud es poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per ordre de preferència.


Competència global
Noticia