Un dictat per a què?

Quants cops, al llarg de l’etapa escolar d’un alumne, podem comprovar les nombroses vegades que es pot trobar en la situació d’haver de preparar un dictat. De seguida es pot plantejar el dubte de si són necessaris o quina utilitat tenen.

ELS DICTATS COM A EINA D’APRENENTATGE

. PER AL PROFESSOR

Els dictats permeten al professor avaluar el nivell de comprensió de lectura de l’alumne, així com el seu nivell d’expressió escrita i domini de les regles ortogràfiques i gramaticals. Els dictats són per tant, un excel·lent exercici educatiu per la millora de l’aprenentatge que no passa mai de moda i que ha de continuar posant-se en pràctica.

. PER L’ALUMNE  

L’expressió escrita és una competència que es desenvolupa a través del dictat, ja que l’alumne dur a terme la transcripció o redacció del que se li dicta. Això és el que fa que sigui una activitat especialment útil per treballar l’ortografia. Però, en realitat, és molt més que això....

Què aporta la pràctica habitual del dictat?:

1. Millora l’atenció: un dictat no tan sols és necessari que totes les paraules i les frases estiguin escrites amb correcció i coherència sinó que és fonamental que el nen estigui pendent de com s’escriuen tot el temps. El que resultarà doblement beneficiós per millorar la seva capacitat d’atendre en un altre moment a explicacions o un altre tipus d’exercicis acadèmics.

2. La concentració augmenta: no sols han d’estar pendents del que el professor o el pare estan efectivament dictant en aquell moment, sinó que han de posar tot de la seva part per poder centrar-se i saber com s’escriuen les paraules que els hi estan dient.

3. Millora l’ortografia: quan una paraula o frase s’escriu diverses vegades, les errades van disminuint. Quan una paraula s’ha escrit de forma incorrecta i poc després es corregeix, quan torni a aparèixer de nou en el mateix text o en un altre dictat, el nen podrà detectar la seva errada i no tornar a cometre-la.

4. Ajuden a millorar el llenguatge: igual que l’ortografia, el llenguatge també s’enriqueix a través dels dictats. El llenguatge serà més complet perquè aprendrà a dir i a escriure noves paraules i expressions diferents.

5. Major capacitat activa: encara que l’exposició oral sigui pausada, i no vagi massa ràpid, sí és cert que no es para, i els nens han d’estar acostumats a mantenir la seva atenció tot el temps que dura l’activitat.

6. Ajuden a l’autocorrecció: encara que al principi es cometin errades i probablement es tornen a produir durant les primeres vegades, a cop de veure les mateixes paraules o similars que s’escriuen igual, els nens sabran cada cop més com auto corregir-se.

7. Milloren la comprensió auditiva: . A més a més de la comprensió lectora, els nens han de desenvolupar la seva capacitat d’audició per entendre i comprendre el que estan escoltant.

8. Millora la psicomotricitat fina: gràcies a la pràctica de l’escriptura a mà.

9. Facilita la lectura: A la vegada que escriu, el nen anirà llegint el que s’escriu. Si a més a més, se li demana que ho llegeixi, un cop acabat, en veu alta, fomentarem la lectura en veu alta, amb tots els beneficis que això aporta.

. MANERES DE TREBALLAR UN DICTAT  

1. Dictat caminat. S’agrupen els alumnes per parelles. Un membre de la parella ha d’aixecar-se i anar a llegir el text. Ha de fixar-se en com s’escriu i tornar al costat de la seva parella per dictar-li. Si la parella s’equivoca o té dubtes, li ha d’indicar com s’escriu. Després es canvien els papers.

2. Dictats per parelles. S’elabora un text i es lliure a les parelles de manera fragmentada, és a dir, cada membre té un text amb un fragment i uns buits que es complementen amb els deu seu homòleg. Entre ells se’l llegeixen i l’escriuen.

3. Dictat consulta. Es dicta un text sense preparació prèvia, sense fer cap comentari ortogràfic. En acabar es deixa que els alumnes puguin consultar els dubtes al diccionari, llibre de text,....Després es comenten els dubtes.

4. Dictat telegràfic. Es dicten els noms (en singular), verbs (en infinitiu) i adjectius de les frases. Els alumnes han d’escriure les frases completant-les amb articles, preposicions i morfemes gramaticals. Poden quedar diferents respostes.

5. Dictat global a la pissarra. El mestre va fent el dictat molt a poc a poc a la pissarra. A cada dificultat que troba, abans d’escriure la paraula, pregunta als alumnes com fer-ho. Sota cada paraula dificultosa posarà una ratlleta de color perquè s’hi fixin més encara. Fet això, esborrarà les que tenen més dificultat repassant-ne l’ortografia. Després la copien a la llibreta.

6. Dictat preparat breu. Es dóna als alumnes el dictat incomplet i el professor demanarà que només escriguin determinades paraules. Així focalitzaran l’atenció en les que tinguin més dificultat i el dictat és més fàcil i àgil.

. EN CONCLUSIÓ

Els dictats són indispensables per ensenyar als nens de forma pràctica certes normes o regles d’ortografia. És l’única forma d’anar eliminant errades d’escriptura. Però a més a més aporten molts altres beneficis com facilitar la lectura perquè a la vegada que escriu, el nen anirà llegint el que escriu. Escriure suposa llegir, i si el nen s’interessa i sent curiositat pel contingut del què està escrivint començarà a incentivar a poc a poc el seu gust per la lectura.