Lectoescriptura

A La Farga entenem la lectura com un procés complex i de capital importància al llarg de tota l'escolaritat. La incidència dels problemes en la lectura (comprensió, hàbits, fluïdesa ...) en el fracàs escolar és transcendental. D'aquí la rellevància del disseny i desenvolupament d'un projecte en el qual es concedeixi molt protagonisme a l'adquisició de bons hàbits lectors.

L'aprenentatge de la lectura combina els mètodes analític i global. Hi ha un acostament progressiu des de la ortografia natural cap a una escriptura més gramatical.

Recursos didàctics i materials que faciliten un aprenentatge motivador i natural: conversa, conte diari, espai gràfic, amb materials diversos, espai assemblea, “Petit binding”, lectura individual, biblioteca d’aula.