BEQUES NEE CURS 24-25

Ajuts per alumnes amb necessitats educatives especials

Us comuniquem que s’ha publicat al BOE la Resolució de 12 d’abril de 2024, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoca els ajuts per alumnes amb necessitats educatives especials pel curs 2024-2025.

El termini de presentació és des del dia 30 d’abril de 2024 fins al 13 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

El Full B de les beques, sempre ha d’estar signat i segellat per l’EAP, sigui quin sigui el tipus de necessitat, fins i tot, si no en té s’ha de certificar “Cap de les anteriors”, i si és així, s’entendrà que no té cap mena de necessitat, per tant es denegarà.

D'aquest tràmit amb l'EAP i de la presentació a Serveis Territorials,  s'encarregarà la secretaria de l'escola, per la qual cosa, un cop feta la sol·licitud online heu de presentar l'imprés de sol·licitud convenientment signat i tota la documentació necessària a recepció de l'escola adreçat a Eva Torguet ([email protected]). Important: s'ha de presentar dins el termini que indica la convocatòria (abans del 13 de setembre de 2024)

Teniu en compte que:

· Les beques han d’anar sempre a nom de l’alumne, tot i ser menor d’edat.

· Ha de constar el correu electrònic i mòbil de la família a la sol·licitud.

· L’alumne ha de tenir DNI o NIE i compte corrent, on ha de constar com a titular o cotitular, en cas de no tenir DNI/NIE s’ha d’autoritzar el centre educatiu a rebre el pagament de la beca.

· Si l’alumne té TEA, s’ha d’adjuntar l’informe mèdic.

Com al curs 2023-24 s'ofereix el “Subsidi de quantia fixa per a despeses addicionals de caràcter general”. L’import d’aquest ajut serà de 400,00 € i es podrà optar sempre que s’acrediti la necessitat de suport educatiu. L’EAP ha de marcar la casella corresponent conforme l’alumne/a té necessitats educatives.

  Accès al servei online i informació  Sense categoria
Noticia